Kennis voor Krachtige Steden

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden (2007-2014) van Platform31 sloot aan op de strategische vraagstukken en uitdagingen binnen de stedelijke praktijk. Gedurende het onderzoek was sprake van voortdurende onderlinge interactie tussen stedelijke partijen en wetenschappers. Wetenschappers en praktijkmensen leerden van elkaar en werkten samen aan onderzoek dat nauw aansloot bij de stedelijke beleidspraktijk.

Tussen 2008 en 2014 zijn in totaal 50 onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen zes verschillende thema’s.

KKS werd gefinancierd vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES), door bijdragen van (middel)grote steden en van universiteiten. Er is in totaal 20 miljoen euro ter beschikking gesteld.

 • E-book

  Het e-book ‘De stad kennen, de stad maken’ (PDF) markeerde de afsluiting van KKS.

 • Projecten Bestuur
  • Burgers maken hun buurt | PDF
  • De beste krachten zoeken, vinden en… ook inzetten! (Best Persons) | PDF
  • De meerwaarde van mensenrechtensteden | PDF
  • Dilemma’s rond afreken- en transparantiecultuur | PDF
  • Good governance en vitale democratie in de stad | PDF
  • Regievraagstukken rond de gemeentelijke organisatie | PDF
  • Regionale samenwerking voor een krachtig openbaar bestuur | PDF
  • Versterking van de sociale structuur via wijkcoaches en andere vormen van frontlijnsturing | PDF
 • Projecten Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten | PDF
  • De aanpak van voortijdig schoolverlaten | PDF
  • Economische stijging van laag opgeleiden | PDF
  • Effectiviteit brede scholen en toepasbaarheid op VO, VMBO en MBO | PDF
  • Geslaagd in de stad | PDF
  • Globalisering en haar invloed op arbeidsmarkten en stedelijke dynamiek | PDF
  • Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland: Brain drain of brain gain | PDF
  • Kennisvalorisatie in de regio: de rol van het HBO, relaties met het bedrijfsleven en ondernemerschap | PDF
 • Projecten Ruimte & Economie
  • Bedrijvige wijken in bedrijvige steden: een onderzoek naar een nieuw economisch elan in stedelijke woonwijken | PDF
  • De economie van steden en stedelijke netwerken | PDF
  • Economische waardering van cultureel erfgoed | PDF
  • Gebiedsontwikkeling: (her)ontwikkeling van werklandschappen | PDF
  • Grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling; de grens als vertrekpunt | PDF
  • Help een piek?! Sturen op innovatie door middelgrote gemeenten | PDF
  • Kansen en mogelijkheden voor verevening van cultureel erfgoed in integrale gebiedsontwikkelingen | PDF
  • Knooppuntontwikkeling in corridorverband: Economische betekenis en institutionele prikkels | PDF
  • Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA), besluitvorming, ruimtelijk-infrastructurele projecten | PDF
  • Netwerken, Agglomeratie en Polycentrische Metropolitane gebieden: Nieuwe Perspectieven voor Verbeterde Economische Prestaties (NAPOLEON) | PDF
  • Trickle down in attractive cities | PDF
 • Projecten Veiligheid
  • Buurten, spanningen en conflicten. Deelproject 1: Dynamiek van stedelijke conflicten en spanningen | PDF
  • Buurten, spanningen en conflicten. Deelproject 2: Binding en identificatie van bewoners met hun buurt en stad | PDF
  • Plannen in de praktijk, praktijk in de plannen (crisisbeheersing) | PDF
  • Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals | PDF
  • Complexiteit en uitdagingen van het prostitutiebeleid | PDF

   

 • Projecten Welzijn & Integratie
  • Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa: Sociale leefsituatie en arbeidspositie | PDF
  • Bindende invloed van middengroepen in gemengde buurten: hoe kan gentrification bijdragen aan vertrouwen? | PDF
  • De kracht van prachtige openbare ruimten | PDF
  • Gezinsinterventies bij Curaçaose en Nederlandse multiprobleemgezinnen | PDF
  • Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?’ Verschuivingen tussen professionals en vrijwilligers in de sociale sector | PDF
  • Leren participeren; een onderzoeksprogramma over de Wmo | PDF
  • Sociale mobiliteit: individuen, groepen en buurten | PDF
  • Tweede-generatie jongeren in Amsterdam en Rotterdam. Last of kapitaal voor de toekomst? | PDF
  • Zorg dragen, zorg vragen | PDF
 • Projecten Wonen
  • Bijwerking van herstructureringsoperaties, verhuizingen, waterbedeffecten en veranderingen in de woningvoorraad | PDF
  • Branding en leefstijlen in de wijk | PDF
  • Kwaliteit particuliere woningvoorraad | PDF
  • Steigers voor stijging: effecten van herstructurering op de sociale stijging van jongeren | PDF
  • Veranderende huishoudens en ‘functies’ van woonmilieus | PDF
  • Vertrouwen houden in de buurt | PDF
  • Wat kunnen mensen zelf? Over wijkaanpak, gefaciliteerd loslaten en sociale stijging op lange termijn | PDF
 • Brugprojecten

  Een aantal onderzoeken in het KKS-programma is met elkaar verbonden in zogenoemde brugprojecten. Hieruit zijn zes essays ontstaan die het hele programma beslaan.

  • Arbeids- en woningmarktdynamiek | PDF
  • Bouwstenen voor de regionale arbeidsmarkt | PDF
  • De kracht van de stad in tweevoud | PDF
  • Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval | PDF
  • Ondernemerschap en probleemwijken | PDF
  • Thuis in de openbare ruimte | PDF
 • Contact

  Voor informatie over Kennis voor Krachtige Steden kunt u contact opnemen met Platform31:

Partners