Ontwikkeling van een cursus gebaseerd op mobiliteitskennis uit VerDuS SURF

Slimme mobiliteit voor beleidsmakers

Om beleidsmakers in staat te stellen om met de ontwikkelingen binnen slimme mobiliteit om te gaan, bieden drie SURF projecten een integraal beeld van de impact van én autonoom rijden én mobiliteitsdiensten én financiële prikkels voor ander reisgedrag aan in de vorm van een nieuwe e-course slimme mobiliteit.

Het consortium
Prof. dr. ir. Bart van Arem (Technische Universiteit Delft), Technische Universiteit Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam, Goudappel Coffeng, DTV Consultants en Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • Het project kort samengevat

  In de VerDuS SURF-projecten SCRIPTS, STAD en U-SMILE wordt kennis ontwikkeld over de impact van verschillende ontwikkelingen in het domein van slimme mobiliteit. Hoewel elk van deze projecten op zichzelf interessante bevindingen ontwikkeld, geven beleidsmakers aan behoefte te hebben aan een integraal beeld van de impact van én autonoom rijden én mobiliteitsdiensten én financiële prikkels voor ander reisgedrag. Om op deze behoefte aan te sluiten willen de drie projecten samen met hun onderzoekers een integrale e-course ontwikkelen zodat beleidsmakers in hun dagelijkse praktijk aan de slag kunnen met de resultaten van de VerDuS SURF-projecten. Om te waarborgen dat deze e-course ook in de toekomst ingezet kan worden, zal de e-course binnen de huidige campus omgeving voor verkeerskundige beleidsmakers worden ontwikkeld.

  Dit project dient ervoor om de onderzoekers te ondersteunen om buiten hun eigen onderzoek hun bevindingen door te vertalen naar cursusmateriaal. Hiervoor dienen de onderzoekers ook ondersteund te worden door inzet van extra capaciteit. Tijdens de ontwikkeling van de e-course worden ook publieke organisaties, de uiteindelijke doelgroep van de e-course, betrokken om zo in een vroeg stadium zorg te dragen voor een goede aansluiting met de praktijk. Het eindresultaat van dit project is een e-course, met cursusmateriaal en valorisatie met een eerste groep cursisten.

  De toegevoegde waarde van dit project is ook de combinatie en uitwisseling van informatie tussen drie VerDUS SURF-projecten. Hierdoor kan de samenhang tussen de ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt in de praktijk én kunnen onderzoekers in de verschillende projecten in contact worden gebracht met elkaar.

 • Interview met de onderzoekers

  In oktober 2019 verscheen er op de VerDuS-website een kort interview met de onderzoekers.

 • Eindrapport (feb 2021)

  In februari 2021 brachten de onderzoekers een handzame Nederlandstalige samenvatting uit van de stof die in de e-course behandeld wordt. Lees en/of download de publicatie als PDF.