Gepubliceerd op 16 oktober 2019

Slimme mobiliteit voor beleidsmakers

Steeds meer innovaties vinden hun weg in onze mobiliteit. Ze bieden een mooiere toekomst, maar op korte termijn leiden ze soms ook tot ongewenst neveneffecten. VerDuS SURF-onderzoekers ontwikkelen in hun projecten nieuwe inzichten die bruikbaar zijn voor de praktijk. Op welke manier kunnen beleidsmakers deze innovaties in mobiliteit nu het beste toepassen? Bart van Arem, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, en zijn collega-onderzoekers ontwikkelen op basis van de uitkomsten van drie grote VerDuS SURF-projecten een vakcursus voor beleidsmakers.

Van Arem: ‘De bedoeling is beleidsmakers met goede informatie te ondersteunen in het maken van keuzes. Achterliggend motief is om tot een versnelling van innovaties in ons mobiliteitssysteem te komen. Dit is hard nodig, maar dat moet ook op een veilige manier gebeuren. Daarnaast hopen met dit project een voorbeeld te zijn hoe onderzoek en praktijk goed met elkaar te verbinden zijn.’

1+1+1 = meer
Bijzonder is de samenwerking tussen de drie VerDuS SURF-projecten die nu al lopen en waarop dit Pop Up-project een vervolg is. Dit zijn STAD over de implicaties van automatisch vervoer, SCRIPTS over mobility as a service en U-SMILE over nieuw instrumentarium om mobilisten te prikkelen tot gedragsverandering. Van Arem: ‘In plaats van dat we als elk afzonderlijk project iets proberen, slaan we echt de verbinding tussen huidige opleidingstrajecten van beleidsmakers en de uitkomsten van de verschillende projecten.’

Ontwikkeltraject
Het project van Van Arem en zijn mede-VerDuS SURF-onderzoekers bestaat uit een aantal fasen. ‘Eerst inventariseren we de uitkomsten van de drie onderzoeksprojecten die centraal staan. Samen met de onderzoekers kijken we naar geschikte en bruikbare informatie met het oog op beleid. Daarna zullen cursusleiders samen met onze praktijkpartners, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de informatie verwerken tot een geschikte cursus. Tot slot wordt een eerste doelgroep, een selectie van beleidsmakers van verschillende overheden, uitgenodigd om de cursus te volgen.’

Doelgroep vroeg betrekken
Praktijkpartners spelen een heel belangrijke rol, stelt Van Arem, ‘Het gaat hierbij zowel overheden als private partners. Zij zijn belangrijk in het validatietraject van de cursus. De uiteindelijke doelgroep is immers de beleidsmaker, dus we willen die in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij dit project.’