Gepubliceerd op 4 juli 2022

VerDuS SURF geëvalueerd

In 2021 evalueerde een externe evaluatiecommissie bestaand uit drie onafhankelijke vertegenwoordigers uit wetenschap, praktijk en beleid het programma VerDuS SURF. De evaluatie richtte zich op het programma als geheel, de projectportefeuille en de activiteiten voor onder meer kennisverspreiding en kennisverankering in beleid en praktijk. Expliciet schonk de commissie aandacht aan de verwerking van de aanbevelingen van de mid-termevaluatie uit 2018, realisatie van de doelstellingen (in relatie tot het thematisch kader), de doeltreffendheid van de aanpak, instrumenten en activiteiten, alsmede de effectiviteit van de governance van VerDuS SURF en de ondersteuning door het VerDuS-bureau. Op basis van schriftelijk materiaal en de input uit gesprekken met verschillende betrokkenen, heeft de commissie verschillende bevindingen en aanbevelingen geformuleerd. De samenvatting is te downloaden (PDF); het volledige rapport kan worden opgevraagd bij surf@nwo.nl.