Redressing Long-term societal challenges through space for Incremental urban development, small-scale and bottom-up initiatives to produce New Knowledge for vital and inclusive urban regions

R-LINK | over bottom-up initiatieven

Kleinschalige ‘bottom-up’ initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid.

Het consortium
Wageningen Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Amsterdam urban farming initiatives: Groene Levenlab, Amsterdam urban farming initiatives: Metabolic, Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Antea Group, Tertium, Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling D&D en Pakhuis de Zwijger

Projectleider
Dr. Wendy Tan, Wageningen Universiteit

Projectvideo met Nederlandse ondertitels

Project video with English subtitles

 • Vraagstelling

  In de stedelijke ontwikkelingspraktijk is momenteel veel aandacht voor zelforganiserende bottom-up initiatieven als de nieuwe wijze om tot een meer duurzame, bereikbare, inclusieve en gezonde stedelijke samenleving te komen. De huidige planprocessen, wet- en regelgeving en handelingsperspectieven botsen, wat leidt tot de bovenstaande conflicten en druk op de stedelijke ruimte. Wat vroeger een praktijkproces van een paar bekende actoren (overheden en ontwikkelaars) was, is nu een breed proces met meer actoren en andere spelregels. Deze complexe en dynamische interacties hebben geleid tot een zoektocht van actoren naar nieuwe rollen. Dit speelt zich zowel lokaal als landelijk af in Nederland en in het buitenland.

  R-LINK kijkt kritisch naar deze botsingen en het mogelijk maken van deze – soms experimentele en tijdelijke – initiatieven als motor voor stedelijke ontwikkelingen. Deze incrementele ontwikkelingen – in het onderzoek
  Community-Linked Incremental Urban Developments (CLIUDs) genoemd – staan soms op gespannen voet met waarden zoals welvaart van bepaalde doelgroepen, rechtszekerheid, veiligheid van openbare ruimte en infrastructuur, integraliteit van plannen en beleid, en beheer. De initiatieven hebben nu last van de veranderende marktomstandigheden, omdat het aantal belangstellenden voor aanvankelijk “overschietende” locaties weer stijgt.

  Bottom-up initiatieven concurreren met de markt in gebieden met een aantrekkende woningmarkt. R-LINK is daarmee ook een onderzoek naar de intrinsieke waarde, die door overheden en marktpartijen aan incrementele ontwikkelingen en bewonersinitiatieven wordt toegekend, en naar belemmerende en ondersteunende regelgeving en procesarchitectuur.

  Zoeken naar een nieuwe rol
  R-LINK is geïnspireerd door de hoeveelheid CLIUDs in de praktijk en het gebrek aan kritisch en systematisch onderzoek naar het ontstaan, beheren en implementeren van de CLIUDs. R-LINK zet vraagtekens bij de vraag of via deze aanpak op lange termijn stedelijke ambities gediend worden. R-LINK vraagt dus “Hoe kunnen strategische stedelijke ambities en maatschappelijke uitdagingen gerealiseerd worden terwijl tegelijkertijd wordt ingezet op community-linked incrementele stedelijke ontwikkeling via nieuwe allianties tussen burgers, marktpartijen en overheden?”

 • Deelprojecten

  De verschillende deelonderzoeken richten zich op verschillende vragen.

  • Deelproject 1 richt zich op de vragen wat CLIUDs zijn; hoe dit soort bottom-up initiatieven goed te duiden zijn om daarop in te kunnen zetten in beleid.
  • In deelproject 2 bekijken we hoe bottom-up initiatieven te verbinden zijn aan strategische planning.
  • De kern van deelproject 3 is de vraag hoe aan hun belangen recht wordt gedaan in de afspraken die worden gemaakt over de (her-)ontwikkeling van een gebied.
  • In deelproject 4 wordt gekeken naar de rol van individuelen en groepen in CLIUDs met het doel om inzicht te bieden over welke rollen (en combinaties) in welke fase van een CLIUD aanwezig moeten zijn.
  • Deelproject 5 richt zich op hoe CLIUDS kunnen worden geactiveerd en gestimuleerd. Daarnaast worden in dit deelproject alle onderzoeksresultaten samengevoegd en geïntegreerd en wordt er zorg gedragen voor verdere valorisatie en disseminatie hiervan.
  • In deelproject 6 staat centraal hoe businessmodellen bruikbaar gemaakt kunnen worden in een ruimtelijke context en multi-actor context en hoe zij zouden kunnen bijdragen aan het vergroten van legitimiteit van het planning- en besluitvormingsproces.
 • Eerste resultaten

  Binnen het landelijke SURF-onderzoek draagt R-LINK bij aan nieuwe inzichten op het gebied van smart urban governance en nieuwe wijzen van stedelijke gebiedsontwikkeling. Inzicht hierin is van belang voor de toekomst van vitale en weerbare steden om het onbenutte potentieel van initiatieven te laten ontplooien en daarmee de werk- en leefkwaliteit te verbeteren. Verder is er uit onze eerste observaties gekomen dat sommige steden het niet alleen beter dan anderen doen maar dat er ook binnen dezelfde stedelijke regio succesvolle en minder succesvolle initiatieven zijn.

  We onderzoeken binnen de stedelijke regio’s Amsterdam en Groningen 14 CLIUDs-casussen zoals het Marineterrein, Buiksloterham, Metabolic, De Ceuvel, De Boeletuin, Havenstraatterrein, Oosterwold, Landtong-Nieuwe meer, K-Buurt, het Suikerunieterrein, Ebbingekwartier, Grunneger Power, Vinkmobiel, Toentje, Tuin in de Stad, en Wijkbedrijf Helpman-De Wijert. Deze initiatieven volgen we voor vijf jaar. Ze zijn gekozen wegens de variatie in sturing (geïnitieerd door overheid, bedrijfsleven of burgers) omvang, locatie, doelen, samenstelling en thema’s (groen, voedsel, energie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling). Daarnaast wordt internationaal vergelijkend onderzoek gedaan in de regio’s New York, Londen en Portland, OR. In elke buitenlandse casus zijn gemiddeld zes verschillende CLIUDs onderzocht om daar de processen beter te begrijpen. Het R-LINK case-protocol is opgesteld en getoetst; de dataverzameling is begonnen via enquêtes, semi-gestructureerde interviews en documentanalyses. In elk deelproject worden verschillende methoden toegepast die relevant zijn voor de betreffende deelvragen zoals TIPI-toets, social network analysis, q-methodology, etnografische methoden.

  Co-creatie in onderzoek
  Samen met het consortium van praktijk-partners vanuit de overheid (gemeente Amsterdam, gemeente Groningen, AMeC, PMB), bedrijfsleven (Antea Group, Rijckenberg Advies en Onderzoek) en de 14 initiatieven zijn de vragen en kaders voor het R-LINK onderzoek in de voorfase gedefinieerd. Nu het project gestart is gaan deze co-creatieve processen door tijdens de praktijk-georiënteerde workshops waarin de verschillende urgenties ter plekke (op locatie van de initiatieven) aangepakt en onderzocht worden. De kennis van de praktijkpartners speelt een belangrijk rol binnen het onderzoek en de praktijk-partners krijgen de mogelijkheid om het onderzoek nader vorm te geven tijdens het gehele proces. Per deelproject is er nauwe samenwerking met verschillende partners.

  Bijvoorbeeld; deelproject 2 is gesitueerd op het Marineterrein en volgt en adviseert in de ontwikkelingsprocessen aldaar, deelproject 3 heeft al masterclasses gedraaid voor Antea, deelproject 4 adviseert mee in de opstart van de Vinkmobiel-casus en deelproject 6 heeft een Stakeholder Canvas seminar ontwikkeld voor de initiatieven. De onderzoekers gaan ook regelmatig op bezoek bij initiatieven in Amsterdam en Groningen en in het buitenland. Het onderzoek van R-LINK kan aansluiten bij de thema’s van city-deals van de Agenda Stad, zoals bij de ‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’ City Deal, ‘Social return on investment’, ‘Binnenstedelijk bouwen’ en ‘Klimaatactieve stad.

  Resultaten
  R-LINK heeft al geleid tot diverse wetenschappelijke en maatschappelijke resultaten vanaf 2016 zoals:

  • 14 wetenschappelijke publicaties (artikelen en book chapters)
  • 27 presentaties en congrespapers
  • 14 workshops voor partners en externen
  • 4 publieke evenementen
  • 7 nieuwsbrieven
  • 54 vlogs, MOOCs en blogs

  De co-creatie met praktijkpartners en andere instanties hebben geleid tot een breder debat en discussie over CLIUDs, zowel in Nederland als elders. Dit zal ook in de komende jaren worden voortgezet.

 • Overzicht publicaties

  Op de website van R-LINK staat een actueel overzicht van alle nieuwsbrieven en andere publicaties.

  Kijk voor de wetenschappelijke publicaties op Research Gate.

  Op de website van NWO staan bovendien apart de publicaties vermeld die de Hogeschool van Amsterdam heeft uitgebracht.

 • Themanummer Rooilijn (januari 2020)

  Begin 2020 verscheen er een themannumer van Rooilijn over participatie van de hand van R-LINK-onderzoekers (PDF).

 • Twee online pilot workshops in oktober 2020

  R-LINK nodigt u van harte uit voor de online pilots voor twee workshops: “De (on)bewuste burger en ambtenaar” en “Een (on)gelijk speelveld” op donderdag 22 oktober 2020.

  U kunt zich aanmelden via de website tot dinsdag 13 oktober. Wees er snel bij! Er is per workshop plaats voor maximaal 30 personen.