Naar slimme inclusieve wijken

A tool for co-designing healthy environments for older citizens in Emerging Smart Neighborhoods

Maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat sommige doelgroepen dubbele kwetsbaarheid ervaren. In de zorg heeft slimme technologie al zijn vruchten afgeworpen, maar op het niveau van een gezonde en inclusieve wijk wordt dit nog niet toegepast. Dit voorstel wil een aanpak voor het ontwerp van een slimme inclusieve wijk (voor kwetsbare ouderen) ontwikkelen.

Het consortium
Prof. dr. ir. Masi Mahammadi, Woningcorporatie Wooninc., zorgorganisatie Oktober, bewonersgroepen en gemeente Waalre

  • Samenvatting en eindrapport (oktober 2021)

    Huisvesting van senioren is een relevant en prangend vraagstuk voor zowel gemeenten, woningcorporaties als zorginstellingen. Senioren worden geacht langer zelfstandig thuis te wonen maar de huidige woonomgevingen kunnen niet altijd de gepaste ondersteuning bieden aan deze soms kwetsbare doelgroep. Inbedding van slimme technoogieën in de woonomgeving van senioren biedt hiervoor nieuwe kansen en is tevens een nieuwe waardevolle informatiebronom te begrijpen hoe de slimme stedelijke woonomgeving de gezondheid van senioren beïnvloedt. Dit kan leiden tot het ontstaan van slimme wijken die hun bewoners kennen, meedenken en meevoelen en waar nodig de bewoners ondersteunen. Deze ambitie vergt een andere manier van kijken over hoe je zorg en ondersteuning biedt en in hoeverre er sprake is van directe zeggenschap van de bewoners.

    Op dit moment ontbreekt echter ondanks de sterke wil onder deskundigen een praktisch houvast om systematische betrokkenheid en het (gevoel van) betrokkenheid en eigenaarschap onder de (kwetsbare) bewoners vorm te geven. In dit project is er in Living Lab SLIMme Wijk Malvalaan in samenwerking met woningbouwcorporatie Wooninc., zorgorganisatie Oktober en de bewoners het co-creatie instrument ‘SLIM Participeren’ ontwikkeld voor het ontwerpen van slimme wijken, om de daar wonende senioren te ondersteunen en langdurig te betrekken bij het ontwerpproces.

    In het onderzoek is eerst inzicht vergaard over de sociaal-ruimtelijke context van de wijk. Daarna is er een stakeholderanalyse uitgevoerd waarna het co-creatie proces kon worden opgezet. Om inzicht te krijgen in voorkeuren, behoeften en capaciteiten van de senioren zijn er verschil-ende instrumenten, zoals dialoogsessies, een op een gesprekken en een braderie georganiseerd waar we met behulp van interviews, vragenlijsten, creatieve methoden en een Digital Twin van de wijk in gesprek zijn gegaan met de bewoners van dit Living Lab. Door deze resultaten te koppelen aan de state-of-the-art op het gebied van co-creatie is het instrument ontwikkeld. Deze aanpak is een basis die in de toekomst kan resulteren in ontwerpoplossingen en strategieën voor andere slimme wijken waarin kwetsbare senioren participeren.

    Download het volledige eindrapport (PDF).